St. Jean Tournai - Havinnes (Hainaut (4B): Journée 18)